Alfa Public

Konáme pre silnejšiu civilnú sféru a pre lepšiu spoločnosť...

O násPredstavenie organizácie


Spoločenské, politické a hospodárske zmeny na konci minulého storočia dospeli k výsledku založenia občianskeho združenia ALFA PUBLIC (2001). Demokratické prostredie a pripojenie k Európskej únii poskytovalo takú príležitosť pre civilnú sféru, ktorú organizácie a dobrovoľné hnutia nevedia využiť a to kvôli nedostatku dostatočných informácií a skúseností. Ochota pomôcť a ľudské zdroje sú dôležitými východiskovými bodmi každej aktivity, ktoré však v prípade nedostatku inštrukcií a odbornej pomoci nevedú k očakávaným výsledkom. Osoby, ktoré stoja v pozadí ALFA PUBLICu sa snažia túto situáciu vyriešiť. Jeho členstvo tvoria odborníci z oblasti marketingového a projektového manažmentu, ktorí svojou dobrovoľnou prácou prispievajú k zosilneniu civilnej sféry. Spolupracovníci organizácie posluhujú civilnému sektoru vlastnými odbornými skúsenosťami a vzťahovým kapitálom.


 


Cieľom združenia je preto podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v oblastiach:
 


Činnosti združenia: 


Úžitočné linky

Prihlásenie

Aktuality

Nezisková organizácia ALFA PUBLIC v spolupráci s hlavným partnerom KVA Győr a RPIC Dunajská Streda spolu s ďalšími partnermi realizujú projekt pod názvom "Rozšírenie medzinárodnej siete rozvoja riadenia projektov" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007 – 2013 financovaného EFRR. Nezisková organizácia KVA spolu s piatimi partnermi získala zo zdrojov EFRR sumu 267 715,70 EUR. Projekt sa územne vzťahuje na slovenskej strane na kraje trnavský, nitriansky, banskobystrický a na maďarskej strane. Cieľom projektu je zvyšovanie kapacít v oblasti projektového plánovania a projektového riadenia pre mimovládne organizácie. Stanovený cieľ plánujeme naplniť prostredníctvom realizácie bezplatného vzdelávania pre členov, zamestnancov a dobrovoľníkov mimovládnych organizácií. V prvej fáze uskutočníme dotazníkový prieskum. Do prieskumu sa môžu zapojiť členovia, zamestnanci a dobrovoľníci mimovládnych organizácií, ktoré prejavia záujem o školiace aktivity. Jeho úlohou je preskúmať potreby vzdelávania v oblastiach projektového riadenia, písania projektov, informačných technológií a anglického jazyka. Na základe výsledkov prieskumu bude možnosť zapojiť sa priamo do školiacich aktivít v uvedených oblastiach. Neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do rozvojového programu, môžu sa informovať na e-mailovej adrese: alfapublic.oz@gmail.com, č. tel. 0907 444 859 resp. na stránke www.nonprofitforum.eu.
Oct 11, 2012

Nová zaujímavá príležitosť pre mimovládne organizácie Mimovládne organizácie chceme Vás informovať o skvelej príležitosti zúčastniť sa na kurzoch, ktoré rozšíria nielen Vaše vedomosti ale i zručnosti Prostredníctvom projektu ,,Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov“ ktorý vychádza z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky je obrovská príležitosť pre mimovládne organizácie. Projekt sa začal 1.10 2012 a ukončený bude 31.9 2013. Projekt poskytuje možnosti, ktoré umožňujú získať nové vedomosti a zručnosti, ktoré uľahčia prácu v jednotlivých mimovládnych organizáciách. Základným cieľom projektu je aby sa na obidvoch stranách hranice fungujúcim mimovládnym organizáciám umožnilo zvyšovanie vedomostí i zručností v oblasti informatiky, anglického jazyka, projektového plánovania i riadenia. Projekt je zameraný na cieľové skupiny v zastúpení nadácii, združení, verejnoprospešných organizácií a iných mimovládnych organizácií. Na základe záujmu mimovládnych organizácií bude umožnené prostredníctvom projektu využiť vzdelanostné balíčky. Vďaka projektu si môžu mimovládne organizácie zlepšiť nielen vedomosti ale i zručnosti v ponúkaných 4 vzdelanostných balíkoch. Kurzy sú pre cieľové skupiny bezplatné. Vzdelávací program prispeje i k odstráneniu bariér v cezhraničnej spolupráci. Realizovanie ponúkaných kurzov umožňuje podávanie úspešných spoločných cezhraničných projektov s dobrými výsledkami. Projekt považujeme za vysoko efektívny. Možnosť využitia danej ponuky je jednoduchá na základe vyplnenia prehlásenia a dotazníka je možné navštíviť dané kurzy, ktoré budú prebiehať od Júna do Septembra 2013. Taktiež sa budú konať Dni otvorených dverí v mestách ako sú Šaľa, Nitra a Trnava, kde sa dozviete podrobnejšie informácie. Prvý informačný deň sa bude konať v Šali dňa 12. 3 2013 o 13.00 hod. Na informačné dni Vás pozývame a na Vašu účasť na kurzoch sa veľmi tešíme.
Feb 26, 2013

Pozvánka Srdečne Vás pozývame na Informačný deň spojený s diskusiou pri občerstvení, kde sa dozviete všetky potrebné informácie Stretnutie sa bude konať dňa 12.5 2013 o 15.00 hodine v priestoroch galérie na adrese: Nitrianska 1729/5 vo Veči Na Vašu účasť sa veľmi tešíme, S pozdravom ALFA PUBLIC
Feb 28, 2013

Občianske združenie chceme Vás informovať o skvelej príležitosti zúčastniť sa na bezplatných kurzoch, ktoré rozšíria nielen Vaše vedomosti ale i zručnosti Ponúkame Vám prostredníctvom projektu s názvom - Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov, ktorý vychádza z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarskej a Slovenskej republiky zaujímavé možnosti využitia vzdelanostných balíkov. Základným cieľom projektu je aby sa na obidvoch stranách hranice fungujúcim mimovládnym organizáciám umožnilo zvyšovanie vedomostí i zručností v oblasti informatiky, anglického jazyka, projektového plánovania i riadenia. Kurzy sú pre Vás bezplatné. Zasielame Vám odkaz na stránku, ktorá je smerodajná www.nonprofitforum.eu, kde nájdete všetky potrebné bližšie informácie nielen ohľadom projektu ale aj postupu, ktorý je jednoduchý: - na stránke www.nonprofitforum.eu nájdete všetky potrebné informácie - poprosíme Vás vyplniť Prehlásenie ktoré nájdete aj na stránke alebo posielame Vám ho aj vo vytlačenej forme ktoré zašlete na adresu ALFA PUBLIC - vyplníte na web stránke dotazník, a určíte o ktoré zo štyroch ponúkaných kurzov máte záujem (je možné zúčastniť sa aj všetkých štyroch) na základe bezplatnej možnosti si môžete zlepšiť nielen vedomosti ale aj zručnosti vašich kolegov - kurzy budú prebiehať od Júna do Septembra 2013 Vzdelávací program prispeje i k odstráneniu bariér v cezhraničnej spolupráci. Realizovanie ponúkaných kurzov umožňuje podávanie úspešných spoločných cezhraničných projektov s dobrými výsledkami. Projekt považujeme za vysoko efektívny. S pozdravom ALFA PUBLIC
Feb 28, 2013

ALFA PUBLIC ako cezhraničný partner začína od 01. októbra 2012 implementáciu aktivít projektu s názvom "Rozšírenie medziregionálnej siete rozvoja riadenia projektov" v rámci "Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika.
Sep 20, 2012

Youtube videá